G̼i̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼n̼ẹ̼t̼ ̼p̼ô̼ ̼x̼e̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼’̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼’̼

G̼i̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼n̼ẹ̼t̼ ̼p̼ô̼ ̼x̼e̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼’̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼’̼

̼V̼ì̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ẹ̼t̼ ̼p̼ô̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼,̼ ̼2̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼ ̼K̼ẻ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼e̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼p̼ô̼ ̼x̼e̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼,̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ẹ̼t̼ ̼p̼ô̼ ̼‘̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼’̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼1̼1̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼P̼.̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼ợ̼i̼,̼ ̼T̼P̼.̼R̼ạ̼c̼h̼ ̼G̼i̼á̼,̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼1̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼;̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼N̼O̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼9̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼ử̼a̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼‘̼đ̼ố̼i̼ ̼ẩ̼m̼’̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼m̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼e̼n̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼6̼,̼ ̼P̼.̼R̼ạ̼c̼h̼ ̼S̼ỏ̼i̼,̼ ̼T̼P̼.̼R̼ạ̼c̼h̼ ̼G̼i̼á̼,̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼l̼à̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼T̼í̼n̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼n̼ẹ̼t̼ ̼p̼ô̼ ̼ầ̼m̼ ̼ĩ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼,̼ ̼p̼h̼á̼ ̼t̼a̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼,̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼V̼ũ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼m̼e̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼‘̼đ̼ỏ̼ ̼p̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ừ̼n̼g̼’̼,̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼‘̼t̼ỉ̼ ̼t̼h̼í̼ ̼v̼õ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼’̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼ũ̼.̼


̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼P̼l̼u̼s̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ă̼m̼ ̼l̼ă̼m̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ã̼n̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼â̼u̼ ̼‘̼t̼a̼m̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼k̼ế̼,̼ ̼t̼ẩ̼u̼ ̼v̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼á̼c̼h̼’̼,̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼.̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼à̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼V̼ũ̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼í̼n̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼V̼ũ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼‘̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼’̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ú̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼‘̼v̼ề̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼’̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼h̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼p̼ô̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼‘̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼’̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼1̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼p̼ô̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼â̼u̼ ̼‘̼d̼ĩ̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼v̼i̼ ̼q̼u̼ý̼’̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼á̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼í̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼T̼N̼O̼

Facebook Comments Box

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!