Cảnh báo các dấu hiệu nhiễm ‘cô vi’ ngày càng giống cảm lạnh: Ai tiêm rồi thường nhức đầu, sổ mũi

Cảnh báo các dấu hiệu nhiễm ‘cô vi’ ngày càng giống cảm lạnh: Ai tiêm rồi thường nhức đầu, sổ mũi

̼K̼h̼i̼ ̼”̼c̼ô̼ ̼v̼i̼”̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼h̼o̼,̼ ̼s̼ố̼t̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼.̼.̼.̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼

̼Đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ú̼m̼,̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼g̼ấ̼p̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ị̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼k̼h̼ứ̼u̼ ̼g̼i̼á̼c̼.̼.̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ú̼m̼,̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼l̼ẫ̼n̼,̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼F̼0̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼/̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼/̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼F̼0̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ạ̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼V̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼.̼

̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼ổ̼ ̼m̼ũ̼i̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼F̼0̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼C̼o̼V̼,̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ổ̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼,̼ ̼ở̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼5̼%̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼C̼o̼V̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼%̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼


̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼ổ̼ ̼m̼ũ̼i̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼F̼0̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼/̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼t̼,̼ ̼h̼o̼ ̼d̼a̼i̼ ̼d̼ẳ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ứ̼u̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ị̼ ̼g̼i̼á̼c̼.̼ ̼V̼à̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼n̼C̼o̼V̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼F̼0̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼ổ̼ ̼m̼ũ̼i̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼F̼0̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼/̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼G̼S̼ ̼T̼i̼m̼ ̼S̼p̼e̼c̼t̼o̼r̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼K̼i̼n̼g̼’̼s̼ ̼C̼o̼l̼l̼e̼g̼e̼ ̼L̼o̼n̼d̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼K̼h̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼F̼0̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼ắ̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼s̼ổ̼ ̼m̼ũ̼i̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼l̼â̼y̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼”̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼2̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼à̼:̼ ̼N̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼(̼7̼3̼%̼)̼,̼ ̼h̼ắ̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼(̼6̼0̼%̼)̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼h̼ọ̼n̼g̼ ̼(̼4̼9̼%̼)̼ ̼v̼à̼ ̼h̼o̼ ̼d̼a̼i̼ ̼d̼ẳ̼n̼g̼ ̼(̼4̼9̼%̼)̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼è̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼C̼o̼V̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼C̼o̼V̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ấ̼y̼.̼ ̼B̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼

Facebook Comments Box

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!