M̼ẹ̼ ̼ô̼m̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ắ̼m̼

M̼ẹ̼ ̼ô̼m̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ắ̼m̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼í̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼à̼ ̼é̼p̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼d̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼è̼ ̼n̼é̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼.̼

̼C̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼,̼ ̼é̼p̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼ở̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼

̼V̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼6̼/̼1̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼à̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼õ̼ ̼M̼i̼ế̼u̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼)̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼t̼o̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼c̼ự̼ ̼c̼ã̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼v̼ợ̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼7̼/̼1̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼L̼.̼A̼.̼ ̼(̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼B̼.̼N̼.̼ ̼(̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼á̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

̼C̼h̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼

̼V̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼6̼/̼1̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼k̼h̼é̼t̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼õ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼.̼ ̼(̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼H̼o̼a̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼L̼ư̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼.̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼(̼3̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼.̼)̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼l̼õ̼m̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ú̼a̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼a̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ắ̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼g̼a̼s̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼.̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼.̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼.̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼a̼y̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼b̼ữ̼a̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼í̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼6̼/̼1̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼á̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼o̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼C̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼.̼

̼M̼ẹ̼ ̼ô̼m̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼ở̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼s̼t̼a̼t̼u̼s̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼1̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼T̼.̼H̼.̼N̼.̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼à̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼â̼y̼ ̼g̼ổ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ỡ̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼u̼ô̼i̼ ̼x̼e̼ ̼V̼i̼s̼i̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼b̼ã̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼A̼.̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼)̼ ̼v̼à̼ ̼B̼.̼V̼.̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼7̼)̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼N̼g̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼2̼3̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼à̼u̼ ̼N̼ă̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼K̼1̼3̼)̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼)̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼5̼/̼1̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼.̼

̼T̼r̼ư̼a̼ ̼1̼5̼/̼1̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼B̼.̼V̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼6̼/̼1̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼.̼A̼.̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼a̼i̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼”̼.̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼2̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼)̼

̼C̼h̼a̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ă̼n̼g̼,̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼d̼o̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ầ̼n̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼1̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼.̼Q̼.̼Đ̼ ̼(̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼;̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼a̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼a̼i̼ ̼L̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼b̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼ ̼l̼í̼t̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼.̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼C̼a̼i̼ ̼L̼ậ̼y̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼C̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼)̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼a̼m̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼a̼i̼ ̼L̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ầ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼

Facebook Comments Box

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!