Đ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼á̼c̼ ̼x̼j̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼C̼.̼o̼V̼,̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼,̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼:̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼

Đ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼á̼c̼ ̼x̼j̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼C̼.̼o̼V̼,̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼,̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼:̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼C̼.̼o̼V̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼i̼ê̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼T̼N̼O̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼1̼1̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼C̼.̼o̼V̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼.̼N̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ố̼n̼g̼ ̼(̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼l̼à̼m̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼K̼i̼m̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼.̼N̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ố̼n̼g̼ ̼(̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼N̼O̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼1̼1̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼H̼.̼N̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼V̼e̼r̼o̼ ̼C̼e̼l̼l̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼2̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼g̼i̼à̼y̼ ̼K̼i̼m̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼C̼.̼o̼V̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼,̼ ̼t̼ư̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼i̼ê̼m̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼i̼ê̼m̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼H̼.̼N̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

C̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼H̼.̼N̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ố̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼N̼O̼

̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼,̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼v̼ệ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼0̼0̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼4̼5̼ ̼v̼à̼ ̼8̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼4̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼1̼1̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼;̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼.̼N̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼x̼i̼n̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼.̼

̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼C̼.̼o̼V̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼H̼.̼N̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼u̼ ̼đ̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼

Đ̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼T̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼C̼.̼o̼V̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼r̼ủ̼i̼ ̼r̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼C̼.̼o̼V̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼T̼N̼O̼,̼ ̼N̼L̼Đ̼

̼X̼e̼m̼ ̼l̼i̼n̼k̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼:̼

̼t̼h̼a̼n̼h̼n̼i̼e̼n̼.̼v̼n̼/̼s̼u̼-̼c̼o̼-̼t̼i̼e̼m̼-̼v̼a̼c̼-̼x̼.̼i̼n̼-̼c̼o̼.̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼-̼t̼a̼i̼-̼t̼h̼a̼n̼h̼-̼h̼o̼a̼-̼2̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼c̼h̼e̼t̼-̼p̼o̼s̼t̼1̼4̼0̼4̼6̼0̼6̼.̼h̼t̼m̼l̼

̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼n̼l̼d̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼t̼h̼o̼i̼-̼s̼u̼/̼2̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼t̼u̼-̼v̼o̼n̼g̼-̼s̼a̼u̼-̼k̼h̼i̼-̼t̼i̼e̼m̼-̼m̼u̼i̼-̼2̼-̼v̼a̼c̼-̼x̼.̼i̼n̼-̼p̼h̼o̼n̼g̼-̼c̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼-̼2̼0̼2̼1̼1̼1̼2̼4̼1̼2̼4̼1̼3̼8̼0̼2̼3̼.̼h̼t̼m̼

Facebook Comments Box

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!