N̼g̼ủ̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼à̼n̼ ̼n̼à̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼4̼0̼t̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼i̼à̼ ̼’̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼t̼h̼u̼’̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼

N̼g̼ủ̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼à̼n̼ ̼n̼à̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼4̼0̼t̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼i̼à̼ ̼’̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼t̼h̼u̼’̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼1̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼à̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼ư̼ớ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼l̼a̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼â̼u̼.̼ ̼N̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼.̼


̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ã̼o̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼1̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼à̼o̼ ̼C̼a̼i̼,̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼o̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼1̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼e̼ ̼l̼à̼n̼g̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼–̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ứ̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼–̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼a̼y̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼.̼

̼B̼ự̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼n̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼.̼V̼.̼T̼.̼ ̼(̼6̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼c̼à̼m̼ ̼r̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼â̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼‘̼n̼ư̼ớ̼n̼g̼’̼ ̼q̼u̼á̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼.̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼h̼é̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼o̼a̼n̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼i̼à̼ ̼l̼a̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼.̼

̼V̼ố̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼é̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼g̼ằ̼n̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼à̼m̼ ̼r̼à̼m̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼n̼ả̼y̼,̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼c̼h̼à̼y̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼c̼ố̼i̼.̼


̼N̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼B̼a̼o̼g̼i̼a̼o̼t̼h̼o̼n̼g̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ắ̼t̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼g̼a̼y̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼v̼ẻ̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼é̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ậ̼t̼,̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼õ̼ ̼t̼ứ̼c̼.̼ ̼V̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼i̼à̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼1̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼u̼n̼g̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

̼M̼ã̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ờ̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼o̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼B̼à̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼B̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼i̼:̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼B̼a̼o̼g̼i̼a̼o̼t̼h̼o̼n̼g̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼à̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼p̼h̼à̼n̼ ̼n̼à̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼ỡ̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼,̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼g̼i̼à̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼a̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼B̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼n̼g̼u̼ô̼i̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼Z̼i̼n̼g̼

Facebook Comments Box

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!