N̼ỗ̼i̼ ̼á̼.̼m̼ ̼ả̼.̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼.̼ú̼t̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼d̼.̼a̼.̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼.̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼.̼á̼.̼u̼ ̼v̼à̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼

N̼ỗ̼i̼ ̼á̼.̼m̼ ̼ả̼.̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼.̼ú̼t̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼d̼.̼a̼.̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼.̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼.̼á̼.̼u̼ ̼v̼à̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼

V̼ụ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼:̼ ̼N̼ỗ̼i̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼d̼a̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼í̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼T̼.̼ ̼v̼à̼ ̼L̼.̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼d̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼L̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼u̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ỗ̼,̼ ̼Ứ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼H̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼)̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

̼”̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼.̼.̼”̼

̼N̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼(̼5̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ú̼y̼)̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼:̼ ̼”̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼Ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼s̼u̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ự̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼s̼u̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼i̼-̼ố̼t̼ ̼ở̼ ̼t̼ạ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼h̼ô̼m̼ ̼k̼í̼n̼h̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼C̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼k̼i̼-̼ố̼t̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼h̼ẹ̼p̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼i̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ữ̼.̼ ̼N̼ử̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼H̼ế̼t̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼s̼u̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼n̼à̼o̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼L̼.̼ ̼v̼à̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼

̼T̼h̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼l̼ả̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼s̼u̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼i̼-̼ố̼t̼,̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ộ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼ ̼B̼ẵ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼.̼

̼”̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼ố̼t̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ỡ̼ ̼l̼ẽ̼,̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼s̼i̼ê̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼l̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼l̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ồ̼ ̼b̼ị̼c̼h̼,̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼h̼è̼ ̼b̼à̼i̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼s̼á̼n̼g̼.̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼

̼R̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼r̼ể̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼B̼a̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼ợ̼ ̼n̼ầ̼n̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼a̼y̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼ọ̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼k̼i̼a̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼i̼ ̼đ̼á̼t̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼k̼ể̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼â̼n̼,̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼.̼

̼B̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ở̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

̼”̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼l̼y̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼B̼ẵ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼h̼ô̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼ ̼é̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼g̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ể̼ ̼r̼à̼n̼h̼ ̼r̼ọ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼o̼a̼n̼ ̼(̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼K̼i̼ê̼n̼)̼ ̼k̼h̼á̼ ̼d̼è̼ ̼d̼ặ̼t̼:̼ ̼”̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼í̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼”̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼(̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼K̼i̼ê̼n̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼à̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼í̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ì̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼”̼L̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼ệ̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ồ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼d̼ạ̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼r̼ầ̼y̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼X̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼ộ̼i̼

̼H̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ú̼y̼,̼ ̼b̼é̼ ̼L̼.̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼T̼.̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼é̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼ù̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼2̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼L̼.̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ỏ̼i̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼d̼á̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼L̼.̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼B̼ố̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼ặ̼t̼ ̼l̼ú̼a̼.̼.̼.̼,̼ ̼e̼m̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼”̼.̼ ̼N̼ó̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼L̼.̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ợ̼ ̼s̼ệ̼t̼ ̼d̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼

̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼L̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼”̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼é̼p̼ ̼m̼ẹ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼.̼

̼T̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼V̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼C̼ã̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ô̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼e̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼(̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼k̼m̼)̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼p̼h̼ả̼n̼,̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼á̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼”̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼L̼.̼ ̼g̼i̼ơ̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼e̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ợ̼ ̼s̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ủ̼i̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼L̼.̼ ̼v̼à̼ ̼T̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼â̼u̼ ̼d̼à̼i̼.

Facebook Comments Box

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!