C̼o̼n̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼”̼x̼ú̼i̼”̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼b̼ú̼a̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼ấ̼p̼.̼

C̼o̼n̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼”̼x̼ú̼i̼”̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼b̼ú̼a̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼ấ̼p̼.̼

N̼h̼ì̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼m̼ ̼b̼á̼o̼ ̼g̼ở̼.̼ ̼X̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ấ̼m̼ ̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼p̼h̼u̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼ấ̼p̼.̼

̼“̼C̼h̼í̼ ̼P̼h̼è̼o̼”̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ộ̼c̼

C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼h̼í̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼0̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼i̼n̼h̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼d̼í̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼C̼h̼í̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼é̼n̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼C̼h̼í̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼l̼ê̼u̼ ̼l̼ổ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼7̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼H̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

B̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼í̼ ̼

̼H̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼à̼i̼ ̼s̼à̼o̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼C̼h̼í̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼C̼h̼í̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼s̼ầ̼u̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼í̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼“̼C̼h̼í̼ ̼P̼h̼è̼o̼”̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ỏ̼,̼ ̼C̼h̼í̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼.̼ ̼C̼h̼í̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼m̼ ̼b̼á̼o̼ ̼x̼u̼i̼ ̼x̼ẻ̼o̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ã̼ ̼n̼á̼t̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼m̼ê̼ ̼t̼í̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼k̼m̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ỏ̼,̼ ̼C̼h̼í̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼đ̼ậ̼t̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼

k̼h̼i̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ỏ̼,̼ ̼C̼h̼í̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼h̼ư̼:̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼C̼h̼í̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼,̼ ̼C̼h̼í̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼l̼y̼ ̼d̼ị̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼b̼ê̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼l̼ơ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼;̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼“̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼”̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ạ̼t̼.̼ ̼

̼“̼X̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ị̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼”̼,̼ ̼C̼h̼í̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ò̼a̼.̼ ̼

̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼ỳ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼C̼h̼í̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼ở̼ ̼h̼i̼ê̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼g̼i̼ặ̼t̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼ở̼ ̼b̼ể̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼C̼h̼í̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼h̼ầ̼m̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼ồ̼ ̼(̼b̼ú̼a̼ ̼g̼ỗ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ệ̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼)̼,̼ ̼C̼h̼í̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼á̼y̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼,̼ ̼C̼h̼í̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼v̼ồ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼h̼i̼ê̼n̼.̼ ̼

T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼v̼ồ̼ ̼(̼b̼ú̼a̼ ̼g̼ỗ̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ệ̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼)̼,̼ ̼C̼h̼í̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼á̼y̼ ̼v̼ợ̼

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼:̼ ̼“̼Ớ̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼ơ̼i̼!̼ ̼C̼ứ̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼C̼h̼í̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼.̼ế̼t̼ ̼t̼ô̼i̼…̼”̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼,̼ ̼C̼h̼í̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ồ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼á̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ú̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼

̼G̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼í̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼á̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼t̼a̼n̼ ̼t̼à̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ậ̼p̼ ̼p̼h̼á̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼í̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼h̼í̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼“̼M̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ô̼ ̼r̼ứ̼a̼?̼”̼.̼ ̼C̼h̼í̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼:̼ ̼“̼C̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼í̼m̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ố̼t̼:̼ ̼“̼R̼ă̼n̼g̼ ̼m̼i̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼”̼.̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ộ̼c̼ ̼l̼ố̼c̼:̼ ̼“̼T̼u̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼”̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼1̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼.̼ ̼

B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼C̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ộ̼c̼

̼T̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼r̼ạ̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼ỳ̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼4̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼3̼4̼ ̼%̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼ồ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼1̼6̼,̼5̼ ̼c̼m̼,̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼á̼y̼ ̼7̼,̼5̼ ̼x̼ ̼8̼,̼5̼ ̼c̼m̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼ ̼d̼à̼i̼ ̼2̼7̼,̼3̼ ̼c̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼3̼,̼2̼ ̼x̼ ̼2̼,̼3̼ ̼l̼à̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼C̼h̼í̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼.̼

̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼

̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼C̼h̼í̼ ̼1̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼.̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼P̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼h̼í̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼d̼à̼i̼:̼ ̼“̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼d̼ị̼u̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼í̼ ̼m̼ộ̼t̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼ ̼

B̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼í̼ ̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ế̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼C̼h̼í̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼é̼t̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼ô̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼.̼

̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼1̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼.̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼6̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼o̼á̼i̼ ̼o̼ă̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼â̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼

B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼C̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ộ̼c̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼h̼í̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼C̼h̼í̼ ̼n̼g̼o̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼h̼o̼e̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼”̼.̼/̼.̼

̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼b̼a̼o̼p̼h̼a̼p̼l̼u̼a̼t̼.̼v̼n̼/̼c̼o̼n̼-̼t̼r̼a̼u̼-̼m̼a̼n̼g̼-̼t̼h̼a̼i̼-̼d̼o̼i̼-̼x̼u̼i̼-̼g̼a̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼g̼i̼e̼t̼-̼v̼o̼-̼p̼o̼s̼t̼1̼8̼1̼8̼3̼6̼.̼h̼t̼m̼l̼

Facebook Comments Box

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!