C̼ứ̼u̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼c̼á̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼á̼o̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼

C̼ứ̼u̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼c̼á̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼á̼o̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼c̼á̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼C̼h̼ạ̼p̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼d̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼x̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼9̼.̼2̼,̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼G̼h̼é̼p̼ ̼(̼q̼u̼a̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼2̼h̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼.̼2̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼C̼h̼ạ̼p̼)̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼c̼á̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼á̼o̼ ̼ở̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼G̼h̼é̼p̼ ̼(̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼G̼h̼é̼p̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼C̼h̼â̼u̼)̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ả̼,̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼G̼h̼é̼p̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼e̼m̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼K̼ỳ̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼4̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ă̼n̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼x̼i̼ế̼t̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼G̼h̼é̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼a̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼.̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼c̼á̼ ̼c̼h̼é̼p̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼.̼,̼ ̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼c̼á̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼á̼o̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼2̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼C̼h̼ạ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼

anh Nguyễn Văn H., 40 tuổi (trú tại phường Quang Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cùng con trai đi thả cá tiễn ông Công, ông Táo dịp 23 tháng Chạp tại sông Thái Bình.

T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼.̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

anh Nguyễn Văn H., 40 tuổi (trú tại phường Quang Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) cùng con trai đi thả cá tiễn ông Công, ông Táo dịp 23 tháng Chạp tại sông Thái Bình.

L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼L̼ê̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼ ̼–̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼Đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼”̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼c̼á̼ ̼c̼h̼é̼p̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼C̼h̼ạ̼p̼)̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼–̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼(̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼P̼C̼C̼C̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼9̼,̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼.̼A̼.̼ ̼(̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼9̼)̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼A̼.̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼c̼á̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼.̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼1̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼A̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼c̼h̼é̼p̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼R̼ạ̼c̼h̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼(̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ộ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼B̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼.̼K̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼é̼p̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼c̼á̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼A̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼ ̼C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼A̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼á̼y̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼B̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼9̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼A̼.̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼.̼

chị A. cùng con trai 7 tuổi mang cá chép ra bờ sông Rạch Chiếc Tục

Ô̼n̼g̼ ̼T̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼a̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ổ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ổ̼ ̼Đ̼ị̼a̼,̼ ̼T̼h̼ổ̼ ̼K̼ỳ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ã̼o̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼“̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ó̼a̼”̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼,̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼n̼ú̼c̼.̼

̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ệ̼.̼ ̼T̼i̼ế̼c̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼a̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼d̼u̼y̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼.̼

chị A. cùng con trai 7 tuổi mang cá chép ra bờ sông Rạch Chiếc Tục

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼d̼o̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼á̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼d̼ở̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼C̼h̼ạ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼á̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ầ̼u̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼á̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼á̼o̼ ̼“̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ộ̼”̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼“̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼”̼
̼L̼ễ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼á̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼m̼â̼m̼ ̼c̼ỗ̼ ̼m̼ặ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ầ̼u̼ ̼c̼a̼u̼,̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼è̼n̼,̼ ̼n̼ế̼n̼,̼ ̼h̼o̼a̼,̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼ư̼ơ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ũ̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼á̼o̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ũ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼á̼o̼ ̼B̼à̼,̼ ̼b̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼á̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼,̼ ̼c̼á̼ ̼c̼h̼é̼p̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ễ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼â̼m̼ ̼c̼ỗ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼m̼â̼m̼ ̼c̼ỗ̼ ̼m̼ặ̼n̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼b̼a̼ ̼b̼a̼,̼ ̼s̼â̼m̼ ̼c̼ầ̼m̼,̼ ̼g̼à̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ả̼o̼…̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼m̼ã̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼á̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ầ̼u̼,̼ ̼x̼e̼ ̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼…̼
̼D̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼“̼đ̼ú̼t̼ ̼l̼ó̼t̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼T̼á̼o̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ỹ̼ ̼v̼ị̼,̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼T̼á̼o̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ộ̼c̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼r̼ủ̼n̼g̼ ̼r̼ỉ̼n̼h̼.̼
̼N̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼c̼á̼ ̼c̼h̼é̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼“̼c̼á̼ ̼c̼h̼é̼p̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼v̼ũ̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼T̼á̼o̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼é̼p̼ ̼h̼ồ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼c̼á̼.̼

chị A. cùng con trai 7 tuổi mang cá chép ra bờ sông Rạch Chiếc

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼á̼o̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼ồ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼c̼á̼ ̼c̼h̼é̼p̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼á̼o̼.̼
̼H̼ọ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ế̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼
̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼á̼o̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼c̼á̼ ̼c̼h̼é̼p̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼“̼h̼à̼ ̼b̼á̼”̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼ả̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼c̼á̼ ̼c̼h̼é̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼é̼p̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼ồ̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼é̼m̼ ̼c̼á̼ ̼c̼h̼é̼p̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼,̼ ̼b̼á̼t̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼,̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼b̼ó̼n̼g̼…̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼k̼ê̼n̼h̼,̼ ̼m̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ạ̼c̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼ừ̼a̼ ̼b̼ã̼i̼,̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼c̼á̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ô̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼
̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼á̼o̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼r̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ò̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼r̼ầ̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼x̼a̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼á̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼H̼ồ̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ồ̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼L̼ệ̼,̼ ̼h̼ồ̼ ̼B̼a̼ ̼M̼ẫ̼u̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼ô̼ ̼L̼ị̼c̼h̼…̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼n̼i̼l̼o̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼r̼á̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼ ̼b̼ụ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ỹ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼.̼

gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

C̼h̼ắ̼c̼ ̼h̼ẳ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼ ̼c̼h̼é̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ô̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼d̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼ờ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ò̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼n̼i̼l̼o̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼ ̼t̼à̼n̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼v̼ũ̼ ̼m̼ô̼n̼,̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼r̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼l̼a̼m̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ò̼i̼ ̼r̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼c̼á̼ ̼c̼h̼é̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼á̼n̼.̼
̼C̼á̼ ̼c̼h̼é̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼v̼ũ̼ ̼m̼ô̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼r̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼T̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ầ̼u̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼x̼í̼,̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼v̼ô̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼T̼á̼o̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼“̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ộ̼”̼ ̼h̼a̼y̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼
̼N̼é̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼ồ̼n̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼c̼á̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼.̼ ̼N̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼“̼ô̼n̼g̼ ̼T̼á̼o̼”̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼.̼
̼T̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼y̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼â̼m̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ỗ̼ ̼đ̼ầ̼y̼,̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ắ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼ú̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼b̼á̼n̼g̼ ̼b̼ổ̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼i̼n̼h̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼,̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼x̼í̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼á̼c̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼x̼ấ̼u̼.̼
̼V̼à̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼é̼t̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼đ̼ẹ̼p̼.̼
̼Đ̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ề̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼Q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼é̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼

Facebook Comments Box

admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!